WorkLife A/S

Lovkrav Overholdelse og dokumentation

I det daglige arbejdsmiljøarbejde og før et tilsynsbesøg fra miljømyndigheder og Arbejdstilsyn er det vigtigt, at virksomheden er bekendt med relevant lovkrav for virksomheden og om disse overholdes.

Ved indførelse af ledelsessystemer, inden for både miljø og arbejdsmiljø samt certificering, er der krav til dokumentation af lovkravsliste og overholdelse af relevante lovkrav.

Lovkravsdokumentation lovkravslister

WorkLife’s rådgivning kan bl.a. omfatte:

 • Besøg og gennemgang af virksomheden faktiske forhold.
 • Kortlægning af konkrete virksomhedskrav f.eks. godkendelser.
 • Udarbejdelse af lovkravsliste med love og bekendtgørelser samt konkrete virksomhedskrav.
 • Udarbejdelse af tjeklister til kontrol af lovkravsoverholdelse.
 • Sparring og rådgivning omkring tolkning af love og bekendtgørelser.
 • WorkLife A/S har i samarbejde med Carlsberg Danmark A/S gennemført helhedsorienterede risikovurderinger på bryggeri, tapperi og lager.For at en risikovurdering skal være et godt værktøj og leve op til kravene i Maskindirektivet skal det omfatte mere end maskinsikkerhed. Der skal være en gennemgang af følgende parametre:
  • Tekniske forhold: F.eks. maskinsikkerhed, indeklima, ventilation, udsugning, belysning, støj og akustik
  • Kemiske forhold: F.eks. opbevaring og brug af kemiske produkter, dampe, gasser og støv
  • Ergonomiske forhold: F.eks. arbejdsstillinger, arbejdsbevægelser, løft og manuel håndtering

  Med udgangspunkt i konkrete vurderinger af sandsynlighed og konsekvens for hændelser og påvirkninger opstilles en risikovurdering med tydelige og overskuelige farvekoder.

  Risikovurderingen kan bruges til at skabe et overblik og prioritere indsatsområder i det fysiske arbejdsmiljø.

  Arbejdsmiljøkonsulent Tove Andersen, Carlsberg Danmark A/S:

  • ”Under afprøvning og implementering af værktøjet til risikovurdering har vi haft en god proces og et godt samarbejde med WorkLife.”
  • ”WorkLife har gennemført risikovurderingen fordi de har arbejdsmiljøeksperter inden for alle de arbejdsmiljøområder, der er omfattet af risikovurderingen. WorkLife arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med vurderingerne, så Carlsberg Danmark har fået et godt og dynamisk prioriteringsværktøj til at forbedre arbejdsmiljøet der hvor vi får mest arbejdsmiljø for pengene.”

  WorkLife har også udført totale risikovurderinger i produktionsområder og produktionsanlæg for andre virksomheder, bl.a. HTH Køkkener A/S og Rexam A/S.

 • Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) har sat fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker i Mejeribranchen – projektet omhandler de arbejdsulykker som relaterer sig til ergonomi i Mejeribranchen.MIA har i samarbejde med WorkLife igangsat et projekt med uddannelse af Ergonomiambassadører som bl.a. kan vejlede og undervise kolleger i hensigtsmæssig arbejdsteknik.
 • Ved Entreprenørafdelingen Esbjerg Kommune har et nyt arbejdsmiljøkørekort givet medarbejderne træning i sikker adfærd og gjort sikkerhed til noget man snakker om.Ideen til kørekortet fik driftschef Aksel Iversen på et møde i arbejdsmiljøudvalget, og arbejdsmiljørepræsentanterne var straks med på ideen. Baggrunden var, at der var for mange arbejdsulykker og for meget sygefravær på grund af smerter i bevægeapparatet. Derudover var der for mange, der ikke vidste nok om tunge løft og korrekte arbejdsstillinger. Entreprenør afdelingen allierede sig derfor med den autoriserede arbejdsmiljørådgiver WorkLife i Varde, og med deres hjælp fik man stykket et forløb sammen, som skulle skærpe medarbejdernes fokus på og ansvar for deres egen sikkerhed.
 • Roskilde Kommunes HR-afdeling planlægger i samarbejde med WorkLife A/S og Design by Research et projekt ’Når hjemmet bliver til en arbejdsplads!’. Projektet omhandler forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne i hjemmeplejen ved at sætte fokus på bl.a. visitation og opstart på samarbejde, når et hjem bliver til en arbejdsplads.Dårlig indretning i hjemmene, manglende hjælpemidler (bl.a. pga. manglende plads) og dårligt samarbejde med borgere og pårørende i nogle hjem har altid været en af de store udfordringer i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne i hjemmeplejen.

  I dette projekt inddrages både borgere, visitation samt ledere og medarbejdere i hjemmeplejen for at udvikle værktøjer og en praksis, der sikrer et bedre samarbejde mellem borgere/pårørende, visitation og hjemmeplejen. Formålet er at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø gennem bedre samarbejde med- og mere inddragelse af borgerne.

  WorkLife har stor erfaring med projektarbejde og deltager både som proceskonsulent og arbejdsmiljøekspert i mange forskellige projekter i mange forskellige brancher. I dette projekt deltager WorkLife desuden på baggrund af mange års erfaringer med arbejdsmiljø og ergonomi i hjemmeplejen.

 • COOP Danmark A/S og den obligatoriske Arbejdsmiljøuddannelse!WorkLife A/S udbyder i samarbejde med COOP Danmark den obligatoriske arbejdsmiljø uddannelse for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter ansat i en af Danmarks største virksomheder indenfor detailhandel COOP Danmark A/S.

  WorkLife har med stor succes gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for COOP Danmark i flere år, og der uddannes hvert år ca. 100 ledere og medarbejdere over hele landet.

  Arbejdsmiljøchef Thomas Hermann, udtaler følgende: ”Samarbejdet med WorkLife A/S i forbindelse med afholdelse af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse giver stor værdi. For det første er kvaliteten af undervisningen rigtig høj og for det andet er det en stor fordel, at WorkLife forstår, hvordan store virksomheder arbejder. Endelig er det kun en fordel, at WorkLife ved så meget om detailhandel som de gør!”.

  Uddannelsen planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med COOP Danmark. Dette sikrer, at undervisningen er målrettet virksomheden udfordringer og mål for sundhed og sikkerhed.

 • EnergiMidt A/S Førstehjælp ved El-ulykker!EnergiMidt A/S arrangerer hvert år sikkerhedsdage, hvor alle el-montører undervises i faglige områder og el- sikkerhed. I forbindelse med sikkerhedsdagene underviser WorkLife A/S i førstehjælp.

  Førstehjælpsundervisningen udføres under nogle meget ’realistiske fysiske rammer’! EnergiMidt A/S opstiller transformere og andet el udstyr i et større garageanlæg. Her trænes der, med udgangspunkt i nogle meget realistiske cases, bl.a. i førstehjælp. Resultatet er realistiske øvelser målrettet konkrete situationer, hvilket giver undervisningen mere ’dagligdag’ og øger engagementet blandt el-montørerne.

 • Ydre miljøEn del af de kemikalier, der anvendes i en virksomhed, vil finde vej til luft-, jord-, eller vandmiljøet, som samlet set kaldes det ydre miljø. Udledningen kan ske via spildevand, luftemission eller i form af faste restprodukter.

  Vestas Machining i Lem ST., som er en del af Vestas Manufacturing A/S, skal i forbindelse med miljøgodkendelse af en biaktivitet i form af sandblæsning, maling og metallisering af vindmølledele bl.a. overholde krav til virksomhedens samlede støjbidrag og til emission fra virksomhedens afkast.

  WorkLife foretog, efter virksomhedens ønske, orienterende støjmålinger, så der kunne udføres eventuelle støjreducerende tiltag inden der blev foretaget en akkrediteret støjmåling.

  Der blev desuden udført luftforureningsmålinger, der skal anvendes som dokumentation i forhold til virksomhedens miljøgodkendelse. Målingerne blev udført over 1 dag og målerapporten blev modtaget ca. 4 uger efter indeholdende resultater, beskrivelse af målemetoder samt driftsforholdene på måletidspunktet.

 • WorkLife A/S har, i samarbejde med Billund Lufthavn A/S, udviklet og testet løfteredskaber og arbejdsmetoder til at reducere tunge løft af bagage til og fra flyene.

  Tunge løft og håndtering af bagage har i mange år været et problem for bagageportørerne i lufthavnen. Flyenes lastrum er ofte meget små og trange, og bagagen har mange forskellige former og vægt.

  WorkLife har kortlagt medarbejdernes belastninger ved håndtering af bagagen, og i samarbejde med Billund Lufthavn tænkt innovativt med nye tekniske løsninger og nye måder at arbejde på.

  WorkLife’s arbejdsmiljøeksperter med teknisk og ergonomisk baggrund har arbejdet tværfagligt og helhedsorienteret med at skabe egnede løsninger på problemet. Der er udviklet og testet nye løfte- og transportredskaber til at flytte bagagen ind og ud af flyenes lastrum, til og fra nye bagagevogne samt til transportbånd i ankomsthallen, hvor passagererne får deres bagage.

  WorkLife har mange års erfaring i kortlægning af arbejdsmiljøbelastninger, deltage ved opstilling af krav og ønsker samt ved kontrol af nye tekniske løsninger.

 • En arbejdspladsvurdering kan gennemføres på mange måder. En af de metoder der har givet de bedste evalueringer fra vores kunder er dialogmetoden, hvor APV-kortlægningen foretages på dialogmøder med medarbejderne.

  Dialogmøderne skræddersys, så det passer til den enkelte virksomheds ånd og kultur. I samarbejde med virksomheden besluttes form, indhold og antal deltagere på møderne. En særlig styrke ved dialogmøderne er, at der både kan fokuseres på udfordringer og på positive faktorer i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

  Med udgangspunkt i input på møderne udarbejder WorkLife et udkast til en APV-handlingsplan og en positivliste, som efterfølgende drøftes og besluttes i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

  WorkLife har gennemført APV med dialogmetoden hos mange private og offentlige virksomheder f.eks. JP/Politikens Hus, Carlsberg Danmark, Blue Water Shipping, DLH Danmark og mange institutioner i danske regioner og kommuner.

 • Ergonomiske belastninger et samarbejde mellem MIA, Mediafarm og WorkLife A/S

  Ca. 60 % af de anmeldte erhvervssygdomme i Mejeriindustrien er i kategorien muskel- og skeletsygdomme. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening besluttede derfor, i samarbejde med virksomhedsrepræsentanter fra mejerierne samt WorkLife og Mediafarm at skabe et læringsværktøj, som sætter fokus på ergonomiske belastninger i mejeriindustrien.

  På baggrund af en analyse af de reelle ergonomiske arbejdsforhold besluttede arbejdsgruppen, at udarbejde 9 plakater i samarbejde med animationsfirmaet Mediafarm i Roskilde.

  Plakaterne skulle sikre, at medarbejderne fik:

  • viden om kroppens opbygning og hvordan den fungerer!
  • viden om, hvordan man bruger kroppen mest hensigtsmæssigt!
  • viden om, hvilke ergonomiske belastninger der skulle fokuseres på!
  • introduktion og vejledning i hensigtsmæssige ergonomiske teknikker

  Desuden skulle læringsværktøjet:

  • understøtte medarbejdernes egen læring!
  • tilskynde medarbejderne til at passe på egen krop!
  • være så tydelig, at medarbejderne umiddelbart ville kunne afkode, hvor i kroppen belastningerne opstod!
  • være så genkendelig, at medarbejderne kunne identificere sig med den afbildede figuDet er tanken, at plakaterne skal hænges op på de enkelte arbejdspladser med henblik på at øge Arbejdsmiljøorganisationens og medarbejdernes viden om de ergonomiske belastninger. Plakaterne skal bidrage til at reducere erhvervssygdomme i forhold til muskel– og skeletbesvær, men også bibringe branchen den nyeste viden om de særlige arbejdsmiljøudfordringer og øge den forebyggende indsats.
  • Mange oplever situationer, hvor enten de selv eller en af deres kollegaer udsættes for en situation, der er følelsesmæssig og psykisk meget belastende. I de situationer er det vigtigt, at virksomheden kan tilbyde en hurtig og professionel indsats i form af krisehjælp eller psykologisk rådgivning. Krisehjælp omfatter akut hjælp til medarbejdere og pårørende i særligt belastede situationer, f.eks. ulykker, ran, røveri, vold, overfald, trusler og dødsfald. WorkLife Partners kan kontaktes 24 timer i døgnet 365 dage om året.

   En af de virksomheder, der har indgået en aftale med WorkLife Partners udtaler:

   ’Efter et røveri torsdag gik det egentlig fint en medarbejder var blevet hårdt behandlet af røveren, men hun gik på arbejde fredag, og havde det godt. Lørdag fik hun det rigtig dårligt og ringede til WorkLife Partners inden for 40 minutter stod der en psykolog i hendes stue og hjalp hende. Butikken takker for hurtig hjælp det er dejligt, når der er noget der virker’.

  • Arbejdstilsynet havde i sommeren 2012 meddelt Vognmand Peter W. Sørensen, at de ville komme på tilsyn inden for 4 måneder. Virksomheden havde ikke udarbejdet en APV.

   WorkLife og vognmandsvirksomheden drøftede mulighederne for at samle chaufførerne til en kortlægning af arbejdsmiljøet dette viste sig hurtigt at være en umulig opgave, idet der køres eksport. Tanken om at interviewe chaufførerne dukkede op, og det blev besluttet, at WorkLife skulle interviewe chaufførerne pr. telefon hermed havde alle mulighed for at bidrage til kortlægning af arbejdsmiljøet.

   WorkLife fik tilsendt telefonnumre til alle chaufførerne og sendte en SMS om, at de ved lejlighed skulle kontakte WorkLife. Hvert interview tog ca. ½ time og WorkLife udarbejdede efterfølgende et udkast til handlingsplanen, som virksomheden arbejdede videre på.

   Arbejdstilsynet udtrykte stor tilfredshed med virksomhedens fremgangsmåde.

   Udtalelse Peter W. Sørensen:

   ”Det giver et bedre billede af stemningen i virksomheden, når det er eksterne rådgivere, der gør det, og når det gøres anonymt får jeg alt præsenteret råt og usødet!”

  • WorkLife A/S har undervist ansatte på COOP Danmark A/S Brøndby Ferskvarecenter i ’God sikkerhedskultur’, med særlig fokus på sikker adfærd hos den enkelte og gruppen!

   På Brøndby Ferskvarecenter er der oprettet arbejdsgrupper med ’Ambassadører’, som har modtaget en særlig oplæring i at kunne understøtte den gode sikkerhedsadfærd i hverdagen. Dette skal foregå gennem dialog med kolleger og ledere. Ambassadørerne skal desuden fremstå som gode rolle-modeller, når det gælder sikker adfærd på Ferskvarecentret.

   Ledelsen på Brøndby Ferskvarecenter har gennemgået et kursus, hvor sikkerhedsprocedure og sikkerhedsledelse er hovedtemaet.

  • WorkLife A/S har i flere år haft et samarbejde med YIT A/S bl.a. i forbindelse med Arbejdsmiljøuddannelsen. YIT er arbejdsmiljøcertificeret i henhold til Ohsas 18001. Alle ledere i YIT A/S skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse såvel som alle medlemmerne i Arbejdsmiljøorganisationen.

   YIT har valgt dette for at sikre, at lederne har et godt fundament, når det gælder sikkerhed og sundhed. Dermed vil eksempelvis projektledere have mere viden om de arbejdsmiljøforhold de skal være opmærksomme på i forbindelse med YIT’s installationsopgaver på anlægs- og byggepladser.

  • Alle arbejdsgivere har ifølge dansk arbejdsmiljølovgivning pligt til at instruere og oplære deres medarbejdere i bl.a. hensigtsmæssig løfte- og arbejdsteknik. WorkLife tilbyder at gennemføre undervisning og instruktion i både små og store virksomheder også på engelsk!
   Instruktion og undervisning skræddersys, så de deltagende medarbejdere klædes på til at arbejde hensigtsmæssigt i forhold til de opgaver, der er relevante i den pågældende virksomhed.

   WorkLife’s fysioterapeut Randi Riber har i foråret 2012 gennemført undervisning og instruktion på borerigge i dansk sektor for Mærsk Olie og Gas, Operational Safety, Well Services & Drilling Operations.

  • Uddannelse af medarbejdere Bliv vejleder for dine kolleger !

   Med stor succes uddannes der på flere virksomheder medarbejdere, der skal vejlede kolleger om f.eks. indretning af kontorarbejdspladser, løft af emner i produktionen eller forflytninger af borgere / patienter.

    

   WorkLife tilbyder at indgå i processen med etablering af interne vejlederordninger og uddannelse af ressourcepersoner. Kurserne skræddersys, så de udvalgte medarbejdere klædes på til at varetage de opgaver, der er relevante i den pågældende virksomhed.

   Citat Bolette Daugaard, Arbejdsmiljøchef i Roskilde Kommune har benyttet WorkLife til uddannelse af forflytningsvejledere:

   ’Jeg oplevede en meget kompetent og dygtig underviser i forflytninger, som i den grad inspirerede vores medarbejdere på kurset til at få forståelse af hvorfor det er så vigtigt at benytte disse forflytningsteknikker i dagligdagen og følge op på det løbende. Og det er ikke bare lige så det er normalt at møde udfordringer!’.

  • I 2010 kontaktede vi WorkLife med ønske om et hygiejnekursus for den af vores medarbejderstab, som beskæftiger sig med rengøring af tanke, som benyttes til transport og oplagring af fødevarer. Hygiejnekurset blev modtaget med en vis skepsis fra en del af medarbejderne, men det viste sig hurtigt, at det kræver fuld opmærksomhed og stor viden at opretholde en god hygiejne på en arbejdsplads som vores, hvor der udføres mange forskellige arbejdsfunktioner og hvor fleksibilitet er en vigtig del af hverdagen.

   Kurset som dels var teoretisk dels baseret på praktiske øvelser greb hurtigt alle deltagernes opmærksomhed og alle udtrykte efterfølgende deres begejstring for kursus indholdet og måden kurset blev gennemført på.

   Der er fra medarbejdernes side efterfølgende udtrykt ønske om opfølgende kurser, således at anvisninger og forslag kan være i frisk erindring.

  • Roskilde Kommunes guide til 15 forflytninger er udarbejdet i samarbejde med det digitale bureau Mediafarm og Worklife, der er autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

   Roskilde kommune har i samarbejde med WorkLife og mediafarm udviklet en guide til forflytninger med tekst og tegninger til 15 forflytninger. Guiden er nu i brug hos samtlige medarbejdere i hjemmeplejen.Arbejdet blev skudt i gang på en workshop, hvor kommunens 30 forflytningsvejledere diskuterede hvilke forflytninger, der er de mest almindelige. 15 blev udvalgt. Tekst og tegninger blev udviklet i samarbejde med fysioterapeuter fra Worklife og diskuteret i en arbejdsgruppe med repræsentanter for forflytningsvejlederne, lederne og arbejdsmiljø-repræsentanterne.

   Vi fik mange vigtige diskussioner undervejs i processen, fx om hjælperen må sætte sig på sengekanten, når borgeren skal forflyttes. Og hvor på kroppen, man skal placere hænderne, når en person skal vendes, fortæller Randi Riber, fysioterapeut fra Worklife.

   Det var i øvrigt et blændende møde/en super konference. I var morsomme og begavede på samme tid. Introen var god og skæg, og samtidig også saglig. I formåede at holde folks opmærksomhed i så mange timer, meget krævende i sig selv og mix med at man skal røre sig fungerede rigtig godt. I virkede forberedte og drøn-skarpe på alt det faglige og havde svar parat på spørgsmål og var opdaterede på den nyeste viden sådan skriver Danske Fragtmænd i deres tilbagemelding til WorkLife efter en arbejdsmiljødag for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor Lasse Boo Hartmann og Henrik Juul Elberg fra WorkLife styrede processen.

   Eksempler på andre WorkLife kunder

   • Aarhus universitet
   • Berendsen textil Service A/S
   • Blue Water shipping A/S
   • Billund kommune
   • Billund Lufthavn A/S
   • BoConcept A/S
   • Carlsberg Danmark A/S
   • COOP Danmark
   • Dan Cake A/S
   • Danske fragtmænd A/S
   • DS Smith Packaging Denmark
   • Duba B8 A/S
   • Energimidt A.m.b.a.
   • Euromaster Danmark A/S
   • Esbjerg kommune
   • Fertin pharma A/S
   • Glud & Marstrand A/S
   • Grundfos A/S
   • Gumlink A/S
   • HMN Naturgas I/S
   • HTH køkkener A/S
   • JP/Politikens Hus A/S
   • KFUM´s sociale arbejde i Danmark
   • Lagkagehuset A/S
   • Lego A/S
   • Lidl Danmark K/S
   • LOS Landsforeningen af opholdssteder
   • Mærsk Olie og Gas A/S
   • Pilkington Danmark A/S
   • Primo Danmark A/S
   • Roskilde kommune
   • Skanderborg kommune
   • Skive Folkeblad G/S
   • Skive kommune
   • Sundolitt A/S
   • Syd Energi Holding A/S
   • Varde Kommune
   • Vattenfall vindkraft A/S
   • Vejle Kommune
   • Velux A/S
   • Vestas A/S
   • VIA University College
   • Viborg kommune
   • YIT A/S